அபே சிடே நிச்...

By LaDY
வேய் கோரக்..
அபே சிடே நிச்??
ன்பே அக்கு க்ஸ்டு மேந்து தடக் அபே யக் கோர் போஸ்ட் நிச்..???
இனி திடக் அதில் து....
வுஆஅவுஆஆ...மம்மி...
 

4 comments so far.

 1. LaDY July 24, 2008 at 6:10 PM
  ehh ehh apsal jd tulisan tamil nih??
  waahahahahahaa....
 2. Summerteen July 24, 2008 at 6:14 PM
  hanya ledi yg paham...
 3. twistiesgurl July 25, 2008 at 9:39 AM
  nape aku x dpt bace tulisan ni...
  kene kaji nih..mesti ledi ngumpat seseorang ni..
 4. -dazZ- July 25, 2008 at 11:38 AM
  gilak gilak..

Something to say?